حالت جدیدی از ماده: عنصری که در یک زمان هم می تواند جامد باشد و هم مایع

دانشمندان حالت فیزیکی جدیدی از ماده را یافتند که در یک زمان اتم ها می توانند هم مایع باشند و هم جامد.
این یافته نشان میدهد که با اعمال فشار و دمای زیاد به پتاسیم(یک فلز ساده) یک حالتی را ایجاد می کند که اکثر اتم های عنصر ساختار شبکه ای جامد پیدا می کنند. Read More